LTSA Statūti nosaka, ka

  • LTSA var iestāties jebkura juridiska persona, kura atzīst LTSA statūtus un LTSA Biedru sapulces un LTSA Valdes lēmumus, apņemas tos ievērot, kuras atbalsta vai realizē sporta kustību valstī, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LTSA valde;
  • Lēmumu par biedra uzņemšanu LTSA pieņem LTSA valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Iesniedzot pieteikumu par uzņemšanu LTSA, pieteicējam ir tiesības pieprasīt, lai uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pieteicēju vai viņa pārstāvi un dod viņam iespēju paust savu viedokli. Pieteicēja vai viņa pārstāvja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā ir jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža;
  • Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, pieteicējam ir tiesības viena mēneša laikā no valdes lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to pārsūdzēt LTSA Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LTSA biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.